Οικισμοί

Το Ροπωτό που αποτελείται από επτά οικισμούς:
  1. τον κεντρικό
  2. του Τσεκούρα
  3. της Παναγιάς
  4. την Πολυθέα (Μούσια)
  5. τον Άγιο Ιωάννη
  6. τον Άγιο Δημήτριο και
  7. τις Λογγιές